1.    Aanvang wedstrijd: zie wedstrijdkalender. Inschrijving stopt 30 min. voor aanvang van de wedstrijd.   

 

2.  Einde wedstrijd: zie wedstrijdkalender. Op dit tijdstrip dient u voor of in de haven of aan de helling te zijn . Gelieve niet met alle boten tegelijk in de haven af te meren   

 

3.  Start wordt gegeven door een lid van de wedstrijdcie door middel van hoorn signaal.  

 

4.  Per boot maximaal 2 opvarenden: er mogen maximaal 8 hengels aan boord bevinden, welke maximaal voorzien mogen zijn van 2 haken per hengel. Bij inschrijving gebeurt dit op naam van de boot.  

   

5.  Er wordt gevist op gewicht. Alleen maatse vis telt. Indien er toch ondermaatse vis ter weging wordt aangeboden wordt per ondermaatse vis 1000 gram in mindering gebracht en een plaats teruggezet in het dagklassement.  

   

6.  De ingeleverde vis blijft bij de wedstrijdcie in bewaring tot de uitslag definitief is. Steekproefsgewijs zal er controle op ondermaatse vis plaatsvinden.  

   

7.  Tijdens de duur van de wedstrijd bent u verplicht stand-by te zijn op CB kanaal 30. Op dit kanaal o.a. berichten van de wedstrijdleiding.  

   

8.  Tijdens de duur van de wedstrijd is het verboden zich binnen een straal van 50 meter van een andere boot te bevinden of te ankeren.  

   

9.  Protest over de wedstrijd is alleen mogelijk bij wedstrijdcie voor de weging.  

Protest over de uitslag tot 30 minuten na de bekendmaking.  

   

10.  Alle aan boord aanwezige apparatuur zoals : dieptemeter,navigator, GPS enz.. zijn toegestaan.  

 

11. Als bij mist de gele paal niet te zien is, wordt de wedstrijd afgelast. Indien er reeds  deelnemers op het water liggen en de mist trekt aan, beslist de wedstrijdcie of de wedstrijd doorgaat  

 

12. De prijsuitreiking zal z.s.m. na het einde van de wedstrijd plaatsvinden in ons clublokaal ‘in de buitenlust’  te Cadzand. Prijzen worden dezelfde dag nog opgehaald. Niet opgehaalde prijzen vervallen terug aan de club.  

   

13. Het niet opvolgen van het reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben.  

 

 

14.  Indien bij het opmaken van de einduitslag blijkt dat 2 of meer deelnemers eenzelfde 

             vangstgewicht hebben aangeboden is het aantal gevangen maatse vissen bepalend. De 

             deelnemer met het hoogste aantal eindigt dan hoger .  

   

15. Bij panne of gebreken na inschrijving of tijdens de wedstrijden, wordt GEEN inschrijfgeld terugbetaald.  

 

16.  De vereniging en/of de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor schade , verlies,diefstal, letsel enz. Het deelnemen aan de wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoording.  

 

17.  Wanneer geen 5 wedstrijden in hetzelfde seizoen kunnen gevist worden , tellen de eerste  

       wedstrijden van het volgend seizoen.  

 

18.Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, deze is tevens bevoegd 

       iemand de deelname aan de wedstrijd te weigeren .