Huishoudelijk reglement Bootvisvereniging Kadzandria.    

     

Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten.  

Het is als zodanig gefundeerd in artikel 19 hiervan.  

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 2 oktober 2010. 

Dit huishoudelijk werd gewijzigd op de alv van 11 okt 2014  

Artikel 1 Leden:  

1.  Hij/zij die lid wenst te worden meldt zich aan bij een van de leden van het bestuur onder opgave van naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- GSMnummer, evt. emailadres.   

2.  Het bestuur beslist binnen 4 weken.  

3.  Ten aanzien van begunstigers is het bepaalde in de voorgaande leden ook van toepassing.  

4.  Wegens wangedrag kan het bestuur een lid royeren.  

Dit houdt in dat het lid deelname aan evenementen in die periode wordt ontzegd.  

Onder wangedrag wordt ondermeer verstaan:  

Het in opspraak brengen van de vereniging.  

Het schaden van belangen van de vereniging 

Het oneigenlijk gebruik van de sleutel. 

Het zich niet houden aan het bepaalde in statuten, reglementen e/o besluiten van het bestuur  

Het zich onbehoorlijk gedragen. 

5.    Het ledental voor booteigenaren is beperkt tot  125 leden. 

6.    Het ledental zonder boot is onbeperkt. 

Artikel 2Algemene vergadering:  

1.Voor elke stemming wordt een stembureau gevormd uit 3 ter vergadering aanwezig       

   zijnde stemgerechtigde leden, niet zijnde bestuursleden.  

2.Voor de aanvang van de desbetreffende stemming controleert dit stembureau hoeveel en  

   welke stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn.  

3.Blanco stemmen, ongeldige  stemmen en onthoudingen worden genotuleerd  

Artikel 3Bestuur  

1.  Alle bestuursleden zijn gehouden de belangen van de vereniging te dienen in de geest  

van de vissport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder. Ze staan klaar met hulp en advies voor de leden en staan open voor suggesties uit de leden en brengen deze in de bestuursvergadering op tafel. De bestuursleden moeten kunnen rekenen op het vertrouwen en de loyaliteit van alle leden.  

2           Het bestuur legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn daden  

en zijn beleid. De bestuursleden hebben een uitvoerende taak ten aanzien van de besluiten die de algemene ledenvergadering heeft genomen.  

3           Bestuursleden zijn na 5 jaar aftredend en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen  

4           Tegenkandidaten dienen zich 4 weken voor de algemene ledenvergadering op te geven  

Artikel 4Voorzitter  

1.  De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de algemene  

ledenvergadering en zorgt dat deze verlopen zoals voorgeschreven. Hij vertegenwoordigt de vereniging in rechten naar binnen en naar buiten.  

2.  Hij ziet toe op de naleving van de statuten, de reglementen en alle besluiten die de  

            algemene vergadering neemt.  

      3.   De voorzitter heeft geen stemrecht wanneer het bestuur in een even aantal bijeen is.    

   

   

Artikel 5 Secretaris  

1.  De secretaris verstuurt de uitnodigingen voor de vergaderingen, is belast met het houden van de notulen van  de vergaderingen en zorgt dat in elke vergadering een exemplaar van de statuten en dit reglement alsmede een ledenlijst beschikbaar is.  

2.  De secretaris brengt jaarlijks in de algemene vergadering verslag uit aangaande de lotgevallen van de vereniging in het afgelopen jaar  

3.  De secretaris neemt kennis van alle ingekomen stukken, doet daarvan mededeling in de bestuursvergaderingen en voert de algemene correspondentie, doet alle aanschrijvingen en houdt afschriften van verzonden stukken.  

4.  De secretaris is voorts belast met de zorg van het archief van de vereniging en houdt deze op papier als digitaal bij.  

Artikel 6 Penningmeester  

1.  De penningmeester administreert de financiĆ«n van de vereniging, int de contributies en andere gelden in samenwerking met het clublokaal en doet alle betalingen.  

2.  De penningmeester is verplicht van de algemene vergadering rekening en verantwoording te doen van het financieel beheer van het bestuur.  

3.  De penningmeester houdt niet meer dan 1.500 Euro in kas. Het meerdere geeft hij zo spoedig in bewaring bij een of meerdere door het bestuur aangewezen instellingen.  

4.  Betalingen hoger dan  1.000 Euro  behoeven de goedkeuring van het bestuur  

Artikel 7 PR-functionaris  

1.  De PR-functionaris draagt zorg voor de communicatie over de vereniging zowel met   

     de leden als ereleden, buitengewone leden en aspirant-leden.  

2.  De PR-functionaris zorgt voor relevante informatie aangaande de vereniging op de website.  

Artikel 8 Gelden  

1.  Jaarlijks worden door de algemene vergadering aan de hand van een daartoe strekkend bestuursvoorstel de leden de verschuldigde contributie en minimum donatie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.  

2.  Van de ingevolge het eerste lid verschuldigde bedragen wordt nimmer restitutie verleend.  

Artikel 9 Contributie  

1.  De contributie dient te worden voldaan voor aanvang van het verenigingsjaar   

     (1nov-31okt) onder overhandiging van de nota door de penningmeester of diens 

     Plaatsvervanger.  

Artikel 10 Inschrijfgelden  

1.  Ten aanzien van inschrijfgelden voor door de vereniging georganiseerde evenementen en overige uit welke oorzaak van ook aan de vereniging verschuldigde bedrage is het bepaalde in artikel 6, lid 4 toepassing.  

Artikel 11 Schade  

1.  De leden die schade hebben toegebracht aan eigendommen van de vereniging zijn  gehouden het volledige bedrag van deze schade aan de vereniging te vergoeden. Het bestuur stelt het bedrag van de schade bindend vast onder overlegging van de desbetreffende rekeningen.  

Artikel 12 Commissies  

1.  Het bestuur kan, indien zij dat nodig acht, commissies benoemen. De taak van deze commissies blijft beperkt tot het uitbrengen van adviezen aan het bestuur en of het uitvoeren van taken welke haar zijn opgedragen.  

 

 

 

Artikel 13 Wedstrijden en evenementen  

1.       Op de algemene vergadering worden jaarlijks door het bestuur benoemd:  

a.       een wedstrijdcommissie: Zij draagt zorg voor inschrijving, wedstrijdleiding, jurering, wedstrijdverslag, naleving van het wedstrijdreglement en de veiligheid.    

b.       Een evenementen/feestcommissie: Zij assisteert het bestuur bij het organiseren van evenementen ten behoeve van alle  

leden.  

Artikel 14 Overgangs- en slotbepalingen  

1.  Een algemene vergadering kan bij besluit, genomen met een meerderheid van ten minste tweederde deel der geldig uitgebrachte stemmen ontheffing verlenen van de bepalingen van dit reglement, indien het voorstel in de convocatie is vermeld.  

2.  Voor besluiten tot wijziging van dit reglement gelden dezelfde voorwaarden als in het eerste lid vermeld